CHMOD là gì ?

Nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa ...) trên file hay thư mục, thông thường chmod theo chuẩn 644, 755 hay 777. Bạn có thể chmod ở File Manager của DirectAdmin, bằng cách chọn Files (hay Folders) và chọn "set Permissions".

Để chmod file (hay folders) bằng các chương trình FTP, bạn có thể tìm những chức năng như "Change File Attributes", "Properties", hay “Chmod” ... và làm theo hướng dẫn của FTP Client.

CHMOD= 755 là gì? CHMOD = 644 là gì?

CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:

    * "Read" (Đọc): viết tắt là "r", và được biểu diễn bằng số 4
    * "Write" (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là "w", và được biểu diễn bằng số 2
    * "Execute" (Thực thi): viết tắt là "x", và được biểu diễn bằng số 1

CHMOD cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:

    * "Owner" - chủ sở hữu của file/thư mục,
    * "Group" - Nhóm mà Owner là thành viên,
    * "Public / Others/ Everybody": những người còn lại.

CHMOD = 755 cho các thư mục có nghĩa là:

    * 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write);  liệt kê các thư mục và file bên trong (execute);
    * 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
    * 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)

CHMOD = 644 cho các tệp (file) có nghĩa là:

    * 6 = 4 + 2 + 0 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc tệp (read); chỉnh sửa tệp (write)
    * 4 = 4 + 0 + 0 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc tệp (read)
    * 4 = 4 + 0 + 0 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc tệp (read)

  • 12 khách hàng tìm thấy sự hữu ích ở bài viết này
Trả lời này có giúp ích cho Quý khách không?

Các hướng dẫn khác

Chuyển DNS (Nameserver) là gì ?

DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System. Là hệ thống phân giải...

Addon domain, Park domain, Subdomain và Bandwidth

1. Addon Domain (hay còn gọi là Domain Administration/Domain Setup trong...

SEO & SEM là gì ?

SEO (Search Engine Optimization) là cách mà các công cụ tìm kiếm đưa thông tin của các website...

Những lợi thế cơ bản của máy chủ Linux và máy chủ Windows

Toàn bộ mục đích và tổng số đặc tính của một trang web là...

Đưa bản đồ Google Map lên website cá nhân

Sở hữu một công cụ tìm kiếm địa điểm, bản đồ trực tuyến như Google Map trên website cá nhân là...